Manželstvo vs partnerstvo

Dôvody uzavrieť manželstvo môžu byť rôzne. Najčastejšie je to z lásky, chceme spečatiť svoj vzťah pred Bohom, pred najbližšími a byť už navždy spolu, tak naozaj. Niektoré páry uzavretie manželstva odkladajú, chcú si pred ním vyskúšať, ako im to bude fungovať „na divoko“. Nie je výnimkou, že takto začnú vychovávať aj dieťa či deti a možno manželstvo ani nikdy neuzavrú. Dôvodom môže byť aj finančná situácia mladého páru, veď svadba nie je lacná záležitosť. Po práve má však u nás uzavretie manželstva oficiálne aj praktické výhody, ktoré pri partnerstve neplatia. Spolužitie ako druh a družka náš právny systém (na rozdiel od niektorých zahraničných krajín) nijako neupravuje, resp. nepozná. Vzťah druha a družky nemá z hľadiska slovenského práva žiadnu právnu relevanciu. Právny vzťah medzi nimi je rovnaký ako pri kamarátoch alebo známych. Aké sú teda výhody uzavretia manželstva okrem toho, že to obidvaja chcú a cítia rovnako?

Začneme zľahka, a teda ako manželia máte právo na rovnaké priezvisko, a tak aj vaše deti. Môžete si navzájom preberať poštu či iné písomnosti, ak nie sú určené do vlastných rúk. Máte právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu vášho manžela/manželky, veci súvisiace napríklad s bankovým tajomstvom či iné informácie na úradoch. Máte právo sa vzájomne v niektorých úradných veciach zastupovať. Ak ste druh a družka, aj na bežné úkony potrebujete od toho druhého splnomocnenie.

Spolu nadobudnutý majetok počas manželstva – byt, auto, chalupa či iné, sa automaticky stáva bezpodielovým majetkom, teda na neho majú nárok obidvaja manželia rovnako, ak sa nedohodli inak. Zmyslom inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov je materiálne zabezpečovanie rodiny založenej manželstvom.  Ako manžel či manželka máte rovnako právo užívať byt alebo dom, ktorý je vo výlučnom vlastníctve manžela/manželky. Ako druh či družka nie a vlastník nehnuteľnosti môže druhému z partnerov odhlásiť trvalý pobyt a požadovať opustenie jeho majetku. Ak ste druh a družka a byt, v ktorom bývate patrí iba jednému z vás, druhý na neho nemá automaticky nárok. Nevzniká mu žiadne právo k bytu, hoci by napríklad investoval do jeho rekonštrukcie vlastné peniaze. Tu si každý nadobúda veci do svojho výlučného vlastníctva. Po rozchode tak môže byť dokazovanie na súde náročné. Samozrejme, vopred spísanou kúpnou zmluvou sa dajú určiť podiely k nadobudnutej veci.

Čo sa týka daní, aj tu vyplýva výhoda pre manželov. Manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Pri vzťahu druh a družka toto nie je možné.

Smrť je súčasťou života, takže ju spomenieme aj tu. Nárok na vdovský dôchodok vzniká iba manželovi/manželke. Podobne je to aj s nárokom na jednorazové odškodnenie z dôvodu smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, na ktoré má právo manžel/manželka a nezaopatrené deti. Druh a družka však môžu uzavrieť napríklad životné poistenie vinkulované v prospech druhého partnera. Vtedy im v prípade smrti či pracovného úrazu vzniká nárok na plnenie z poistky.

Problém môže nastať aj pri dedení, kedy sa oveľa ťažšie dokazujú niektoré skutočnosti. Ak druh a družka nespíšu závet ohľadom svojho majetku, dedenie prebieha zo zákona. V takomto prípade dedia v prvej línii deti a manžel/manželka. V druhej línii (ak deti neboli), dedí opäť manžel/manželka, rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred smrťou. Tu môže niekedy nastať problém s dokazovaním.

Rôzne výhody vyplývajúce zo štatútu manželstva vám vznikajú aj v pracovnom prostredí. Ide napríklad o pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe, ktorý vám zamestnávateľ musí poskytnúť, ak o to požiadate. Podobne je to aj v prípade úmrtia, kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť vám pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela/manželky. Ak by išlo iba o druha a družku, v prípade úmrtia môžete dostať pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň.

Čo dodať na záver? V živote nás postretnú všelijaké situácie, aj tie menej príjemné. Práve pri týchto životných okolnostiach sú manželia viac chránení našim právnym systémom ako spolužitie druha a družky. Lebo čo pri manželstve vyplýva automaticky zo zákona, napr. podiel na majetku, vyživovacia povinnosť manželov či dedenie, pri vzťahu druh a družka by títo dvaja museli všetky svoje „dohody“ uzatvárať písomne. Predišli by tak neskôr konfliktom v prípade rozchodu alebo inej tragickejšej udalosti. Ale kto v zamilovanosti rieši takéto veci?

Text: Katarína Bačíková

Foto: Lookstudio (freepik)

0 komentárov

Pridaj komentár