Prečo uzavrieť manželstvo

Rozhodnutie uzavrieť manželstvo neprichádza každý deň. Ide o jedno z najvážnejších rozhodnutí v našom živote, keďže predpokladáme, že bude na celý život. Okrem toho, že v súvislosti s týmto vážnym životným krokom sme zaľúbení, vidíme veci viac cez ružové okuliare a naše rozhodnutia ovplyvňuje viac srdce ako mozog, sú tu predsa len aj praktické či právne dôvody, prečo do toho ísť. 

Aké sú teda výhody manželstva vs. partnerstva, teda spolužitia „na divoko“? Prečítajte si pár príkladov z každodenného života.

Právo na spoločné priezvisko – priznáva sa iba manželom. Aj spoločné deti manželov musia mať rovnaké priezvisko ako ich rodičia. Spoločné deti druha a družky nemusia mať rovnaké priezvisko.

Zastupovanie pri bežných úkonoch, napríklad pri preberaní pošty či preplatkov za byt – manželia sa navzájom zastupovať môžu (nemusia), ale partneri, teda druh a družka potrebujú na tieto úkony splnomocnenie.

Vlastníctvo majetku – manželia majú automaticky bezpodielové spoluvlastníctvo, vlastnia teda veci nadobudnuté počas manželstva spoločne. Výnimkou sú veci či majetok, ktorý manžel/manželka zdedil/a alebo dostal/a do daru. Zaujímavosťou je, že do spoločného vlastníctva patria aj zárobky manželov. Podiely jednotlivých hnuteľných či nehnuteľných vecí sa určujú až pri rozpade manželstva. Druh a družka vlastnia spoločne nadobudnuté veci podielovo, pričom si podiely určia sami. Napríklad podľa toho, kto do spoločnej veci koľko investoval. Môže to byť aj 50-50, aj 20-80 a pod.

Dane, dane a ešte raz dane – manžel si môže na manželku uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Druh takúto možnosť nemá. Ak je manželka na rodičovskej dovolenke, viete si takto prilepšiť aj o niekoľko sto eur, čo určite rodinný rozpočet poteší.

Ošetrovanie v prípade choroby – keďže druh a družka nie sú v Zákonníku práce považovaní za rodinného príslušníka, nevzťahuje sa na nich napríklad právo na tzv. OČR-ku, teda ošetrovanie člena rodiny či jeho sprevádzanie do zdravotníckeho zariadenia a pod.

Informovanosť pri chorobe – so získaním informácií o zdravotnom stave pacienta môžete mať ako druh/družka problém. Lekár vám nemusí poskytnúť informácie o zdravotnom stave vášho partnera, ak nie ste manželmi (nemusí ani manželovi/manželke, ak si to dotyčný/á nepraje). V najhoršom prípade sa môže stať, že o jeho osude budú rozhodovať napríklad jeho/jej rodičia a nie vy, ak by ste mali rozdielne názory na liečbu. Rodičia, deti a súrodenci sú podľa „poradia“ stanoveného zákonom uprednostnení pred druhom/družkou.

Voľno v práci v prípade úmrtia – aj keď v tomto, asi najhoršom príklade nám to príde nezmyselné, možno až nespravodlivé, aj tu Zákonník práce jasne stanovuje. Zamestnávateľ je vám povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni, ak ide o manžela/manželku. Ak by išlo o úmrtie druha/družky, tak pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň. A je jedno, či ste boli manželia „iba“ jeden rok alebo milujúci „iba“ partneri niekoľko desiatok rokov.

Dedenie – ak zosnulý/á nezanechal závet, dedí sa podľa zákona. V prvej skupine sú manžel/manželka a deti, ktorí dedia rovnakým dielom. Tu je dôležité spomenúť, že v prípade druha či družky by tí priamo podľa zákona nededili nič. Dedili by iba vlastní potomkovia, deti zosnulého/zosnulej. S týmto súvisí aj nárok na vdovecký/vdovský dôchodok, ktorý v prípade spolužitia ako druh a družka nie je. Spomeňme tiež, že ak rodičia dieťaťa neboli zosobášení, výška sirotského dôchodku pre dieťa bude nižšia.

Svoju úlohu pri rozhodovaní o vstupe do manželstva zohráva aj psychologické hľadisko:

Máme pocit väčšej istoty v živote, keď ním kráčame s milovanou osobou. A niektorým túto istotu dáva práve sobášny list. Z toho plynie aj celkový pocit šťastia a psychické zdravie. Máme s kým zdieľať každodenný život s jeho radosťami a starosťami. Ľudia žijúci v šťastnom manželstve sa dožívajú vyššieho veku, viac sa navzájom starajú a zaujímajú o svoje zdravie. Nehovoriac o pravidelnom a bezpečnom sexuálnom živote, ak je vzťah založený na dôvere. Istú úlohu tu zohráva aj pocit finančnej istoty, keďže aj na zarábanie peňazí, ich utrácanie, ale aj problémy s nimi súvisiace sú vždy dvaja. V prípade manželstva a detí je cítiť väčšiu zodpovednosť za svoje budúce rozhodnutia a pravdepodobne si skôr rozmyslíme, či ideme cestou rozvodu a vecí s tým spojenými ako v prípade partnerstva, kedy je ľahšie „odísť“.

Na záver len toľko, že sa neprikláňame k žiadnej z možností manželstvo vs. partnerstvo. Každý si je strojcom svojho šťastia a môže maž vlastný pohľad na krásny život vo dvojici. Chceli sme však poukázať na niektoré fakty a zákonmi stanovené možnosti a súvislosti, na základe ktorých sú manželstvo a rodinní príslušníci v ňom predsa len viac chránení.

Text: Katarína (Katka) Bačíková / Foto: Nikoleta Mackovjaková

0 komentárov

Pridaj komentár